petak, 09 oktobar 2015 07:37

Dečija nedelja 2015 Istaknut

Objavila
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dečija nedelja 2015 – Opšti ciljevi dečije nedelje su:

  • skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;
  • ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava;
  • prezentacija do sada postignutih rezultata;
  • ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;
  • podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta;
  • promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;
  • pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.

Osnovni koncept Programa Dečje nedelje zasnovan je na konceptu prava deteta, koji se od kada je uveden u normativni sistem Republike Srbije, konstanstno unapređuje.
Tema i programske aktivnosti Dečje nedelje se zasnivaju na relevantnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i propisima, kao i važnim zadacima u procesu pridruživanja EU.

Osnova za planiranje i realizaciju aktivnosti u toku Dečje nedelje je Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija, usvojena 1989., a stupila je na snagu 1990. godine.

Završni dokument „Svet po meri dece“, usvojen 2002. godine na Specijalnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predstavljao je ključnu vezu sa Milenijumskim ciljevima razvoja Ujedinjenih nacija i dao jasne smernice za oblikovanje sveta koji će prava deteta priznati, promovisati, zaštititi, kao i razvijati uslove za njihovo dostizanje.

Nacionalni plan akcije za decu (NPA) predstavlja strateški dokument Vlade za kreiranje politike prema deci. Glavni cilj je obezbeđivanje ravnopravnosti i dostupnosti kvalitetnih i efikasnih javnih službi za decu. Ovaj dokument pratili su lokalni planovi akcija za decu.
Porodičnim zakonom u nacionalni pravni okvir ugrađeni su glavni principi Konvencije o pravima deteta, i to: pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju.

Kao jedno od savetodavnih tela Vlade, od 2002. godine postoji Savet za prava deteta.

Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, Vlada je donela 2005. godine, a usledili su dokumenti koji doprinose socijalnoj i obrazovnoj integraciji dece sa smetnjama u razvoju, unapređuju dostupnost
obrazovanja i podižu njegovog kvalitet, uz posebnu pažnju koja se poklanja deci iz marginalizovanih grupa. To je dalo opšti okvir za konkretne mere koje vode stvaranju savremenog inkluzivnog društva.

Tokom 2012. godine osnovan je Odbor za prava deteta kao posebno radno telo Narodne Skupštine, i usvojena Strategija obrazovanja do 2020. godine.
U okviru institucije Zaštitnik građana nalazi se zamenik koji se bavi pitanjima prava deteta.

Uz svest o potrebi stalnog unapređivanja položaja deteta u našem društvu, sve postojeće propise i strateške planove treba unapređivati i smatrati ih instrumentima razvoja, koji doprinose boljoj koordinaciji svih pojedinačnih mera i aktivnosti u cilju ostvarivanja i zaštite prava deteta, na nacionalnom nivou.

Dečja nedelja ove godine posebnu pažnju poklanja unapređivanju uslova za rast i razvoj svakog deteta u porodičnom okruženju, čime će se u najširoj javnosti vidljivo i energično podržati proces deinstitucionalizacije i prevenirati izdvajanje dece iz porodice.

Manifestacija će programskim aktivnostima doprineti jačanju svesti o potrebi daljeg unapređivanja društvenih uslova za život u stabilnoj i socijalno sigurnoj porodici, kao i daljem razvoju usluga za podršku porodici, bilo da su preventivne ili intenzivne.
Dečja nedelja je prilika da se o ovoj temi govori, i izvrši analiza postojećeg stanja u cilju podrške razvoju podsticajnijeg socio-ekonomskog okvira za život deteta u porodici i preveniranju izdvajanja iz nje. To je i prilika da se na republičkom i lokalnom nivou podstaknu konkretne aktivnosti sa ovim ciljem.

Izvor:http://roditeljsrbija.com

Pročitano 1824 puta Poslednji put izmenjeno petak, 09 oktobar 2015 19:58

Prijavljivanje/Registracija